Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΕΚΝΙΟΥΖ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφ’ εξής «SECNEWS» ή «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας») που εδρεύει επί της οδού Γαμβέτα 6, 10678 Αθήνα Αττικής, τηλ. 2111984444, e-mail mng@secnews.gr , λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα (εφεξής Δεδομένα ή Προσωπικά Δεδομένα ή μας).

 1. Λίγα λόγια για την SECNEWS.

Η SECNEWS αποτελεί τον Νο 1 δικτυακό κόμβο πληροφόρησης για τεχνολογικές ειδήσεις,  Security,  Hacking, TV και γενικά για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ασφάλειας και του IT.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος Προσωπικά Δεδομένα, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας.

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγει η Εταιρία και για ποιο σκοπό;

Η SECNEWS φροντίζει να συλλέγει μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Ενδεικτικά η SECNEWS επεξεργάζεται Δεδομένα σας, όπως Δεδομένα ταυτότητας (π.χ. όνομα, επώνυμο), Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και Δεδομένα που συλλέγονται μέσω των Cookies (π.χ. IP).

Επίσης επεξεργάζεται Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του προφίλ σας, δηλαδή το όνομα χρήστη, δημόσιες αναρτήσεις σας και επικοινωνία μέσω ιδιωτικής συνομιλίας μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης [Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google], στα οποία η Εταιρία διαθέτει επίσημους λογαριασμούς.

Τα ανωτέρω Δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρία με σκοπό:

 • Την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.
 • Την εγγραφή σας για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό Ethihak.
 • Την διαδικτυακή εκπαίδευση εργαζομένων σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας μέσω της πλατφόρμας Security Αwared.

5.  Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την SECNEWS;

 • Η διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας,
 • Η τήρηση των έννομων υποχρεώσεων μας  ( π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.),

Ειδικά για την επεξεργασία των προφίλ και της δραστηριότητάς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η SECNEWS θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων σας μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε κάνοντας like ή follow στις σελίδες της SECNEWS και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής της SECNEWS για την προστασία Δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στον διαδικτυακό της τόπο. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική της SECNEWS, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

Η SECNEWS δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική τους από τους αντίστοιχους συνδέσμους στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρείτε προφίλ.

θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των Δεδομένων σας μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε κάνοντας like ή follow στις σελίδες της SECNEWS και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). Η συγκατάθεσή σας αυτή συνεπάγεται την αποδοχή της πολιτικής της SECNEWS για την προστασία Δεδομένων, η οποία παρατίθεται σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο σημείο στον διαδικτυακό της τόπο. Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική της SECNEWS, θα πρέπει να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με τον κατάλληλο τρόπο (unlike, unfollow).

Η SECNEWS δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική τους από τους αντίστοιχους συνδέσμους στους ιστοτόπους των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατηρείτε προφίλ.

6.  Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού, διαχείρισης ιστοσελίδας, παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες & Υπoεκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την Επεξεργασία που χρησιμοποιεί η SECNEWS δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και το Ν. 4624/2019.

8. Στέλνει η SECNEWS τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η SECNEWS δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η SECNEWS τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Η SECNEWS διατηρεί τα Δεδομένα σας για όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να  εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο μας τα κοινοποιήσατε.

10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας,  η SECNEWS  έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία συνεχώς βελτιώνονται βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

11. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.
 • Δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

12. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να μας υποβάλλεται σχετικό αίτημα αποστέλλοντας συμπληρωμένη την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων, την οποία θα βρείτε εδώ, στην ηλεκτρονική διεύθυνσή mng@secnews.gr.

13. Πότε απαντάμε στο Αίτημά σας;

Η SECNEWS απαντάει στο αίτημά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσει.

Εάν δεν λάβετε απάντηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το πρόβλημά σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr ).

14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την πορεία  του Αιτήματός  σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2111984444 ή να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email:  mng@secnews.gr       

15. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η SECNEWS δε λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον Ν. 4624/2019.  

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η SECNEWS ενημερώνει την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. Η SECNEWS σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.